Social Science Department

Social Science Department


IMG_20181029_215743

Mrs. Nagalakshmi S M - B.T.Asst.

IMG_20181029_215841

Mrs. Jyothi D M - B.T.Asst.

IMG_20181029_215428

Mrs. Jyothi N - B.T.Asst.

IMG_20181029_215541

Mrs. Sheela Christy M - B.T.Asst.

IMG_20181029_215606

Ms. Deepika - B.T.Asst.

welcome to salem